Ringkasan Sejarah PenubuhanParas 4 untuk ke Jabatan Sejarah

Jabatan Sejarah telah dibentuk pada bulan Mei 1970 serentak dengan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Matlamat penubuhan Jabatan Sejarah ialah untuk mempertingkatkan pendidikan sejarah. Buat permulaan dua bentuk program pengajaran dan pembelajaran diperkenalkan, iaitu Program Ijazah Sarjana Muda Sastera (dengan Kepujian dalam Bidang Sejarah), program Pasca Siswazah (Sarjana Sastera dan Doktor Falsafah dalam Bidang Sejarah). Program pengajian pada masa itu memberi tekanan kepada Sejarah Malaysia dan para pelajar dikehendaki menjalankan kajian yang mendalam mengenai sesuatu tema atau topik dalam Sejarah Malaysia.Ruang Pejabat Am


Kursus-kursus yang ditawarkan oleh jabatan ini meliputi aspek politik dan pentadbiran, hubungan antarabangsa, ekonomi, kemasyarakatan dan budaya. Sejarah sebagai satu disiplin ilmu penting telah diakui sejak dahulu dan menjadi salah satu dispilin tradisi dan mempunyai kedudukan sebagai penghubung kepada Ilmu Kemanusiaan dan Sains Sosial. Namun demikian, persoalan yang sering timbul dewasa kini ialah ialah sejauhmana disiplin Sejarah dapat memainkan peranan secara berkesan dalam pembentukan budaya ilmu dan memberikan latihan berfikir dan kemahiran- kemahiran asas khasnya kepada pelajar dan masyarakat umumnya.Ruang Pejabat Am


Jabatan Sejarah ditegur supaya menyedari dan lebih prihatin terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat yang kini melihat pendidikan di institusi-institusi pengajian tinggi harus berperanan bukan semata-mata memberi ilmu, tetapi meningkatkan keupayaan dan daya saing kepada bakal graduan-graduan mereka dalam era globalisasi yang akan memasuki alaf baru. Justeru itu, Jabatan Sejarah sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan lagi pendidikan dan kesedaran sejarah bukan sahaja dengan menyusun semula dan membentuk kursus-kursus baru, malahan juga dengan menilai semula dan mempelbagaikan program pengajaran dan pembelajaran.

Jabatan Sejarah menawarkan berbagai bentuk kursus di peringkat Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Bidang Sejarah.Penawaran berbagai kursus merupakan aset penting kepada Jabatan Sejarah, UKM untuk mencapai matlamatnya menjadi pusat pengajian sejarah yang unggul di dalam dan di luar negara, di samping berusaha meningkatan prestasi pengajaran, penyelidikan dan penerbitan di kalangan tenaga akademiknya. Dalam tugas pendidikan, Jabatan Sejarah, UKM, berazam menampilkan pengajaran dan pembelajaran yang bersifat liberal, inovatif yang menjurus kepada inspirasi nasional dan keutuhan teras ilmu.

Dalam tugas penyelidikan dan penerbitan, Jabatan Sejarah, UKM, berhasrat menjadi pusat rujukan utama bagi sejarah Malaysia.Ruang Pejabat Am


OBJEKTIFMenjadi institusi yang terus diiktiraf sebagai salah satu pusat penelitian sejarah yang terkemuka di dunia, yang memenuhi keperluan tempatan dan antarabangsa.

Dikenali sebagai institusi yang dapat mendasari dan membimbing dalam pengajaran, kesarjanaan, penyelidikan dan mengisi peluang-peluang pendidikan yang berkualiti tinggi kepada semua.

Menjadi sebuah institusi berwibawa yang membolehkan para siswazahnya mempunyai ilmu yang luas melalui aktiviti pendidikan dan kesarjaan serta menjalin hubungan persahabatan dengan universiti dan komuniti antarabangsa.

Membentuk kecekapan dan kebolehan para siswazah dalam menangani tuntutan kerjaya, memperkembangkan kesedaran sejarah dan memperdalamkan keinginan intelektual, di samping memberi perkhidmatan kepada semua bahagian Universiti bersesuaian dengan falsafah UKM mengembangkan potensi individu dan komponen Universiti.

Membantu Universiti secara langsung dan melaluinya memperkembang dan mengekalkan satu keseimbangan di antara permintaan penyelidikan antarabangsa, pengajaran Sarjana dan Sarjana Muda serta pembangunan Jabatan.

Menyebarkan maklumat mengenai rancangan Jabatan di semua peringkat, di samping memupuk kerjasama dengan pelbagai pihak dengan hasrat meningkatkan ilmu pengetahuan.Bilik menunggu untuk berjumpa Ketua JabatanB ilik Mesyuarat


Atas / Struktur Organisasi / Penawaran Program Pengajian / Laman Utama