MASYARAKAT BUMIPUTERA-PRIBUMI-UMUM

MALAYSIA-UMUM

MAJMUK

Muhammad Yew (Yew Gin Ong), Masyarakat Majmuk Malaya: Proses Pembentukannya Melalui Evolusi Ekonomi Penjajahan (1870an-1920an). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1978/79]

Suriani Awang, Jawatankuasa Perhubungan Kaum (CLC): Satu Kajian Tentang Fungsi Dan Peranannya Dalam Menanangi Masalah Hubungan Kaum Di Tanah Melayum1949-1953. Penyelia: Prof. Madya Dr. Oong Hak Ching. [1993/94]

Ngatimah Basar, Masyarakat Majmuk di Malaysia: Di Tinjau Dari Sudut Sejarah. [1994/95]

ORANG MELAYU

Raja Ibrahim Raja Maidin, Isu-isu Pertentangan Melayu-Arab (1939-1941): Dari pandangan akhbar-akhbar Melayu. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Hj. Mustajab. [1988/1989]

Ramli Abdullah, Sejarah Perpecahan Melayu 1930an-1980an. Penyelia: En. Mohd. Kamaruzaman Abd Rahman. [1992/93]

Mazuki Jaafar, Sejarah Pencapaian Sosio-Ekonomi Orang Melayu Sebelum dan Selepas 1969-1990. Penyelia: En. Mohd. Kamaruzaman Abd Rahman. [1995/96]

Zaiham bt. Mohd. Noor, Reaksi Penduduk Tanah Melayu Menjelang Kemerdekaan dan di Tahun-tahun Awal Selepas Kemerdekaan (1946-1970). Penyelia: En. Mohd Samsudin [1999/2000] Kertas Projek

ORANG BAWEAN

Saibi Ibrahim, Orang-Orang Bawean Di Malaysia Hingga 1940. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1976/77]

ORANG JAWA

Miss Sekiah Thonga, Sejarah Buruh Romusha Jawa di Tanah Melayu. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1993/94]

KELANTAN

ORANG CAM

Meor Sha'ari M. Chek, Masyarakat Cam di Kelantan 1975-1993. Penyelia: En. Mohd. Zain Musa. [1993/94]

ORANG MELAYU PATANI

Nik Rsonani Nik Mustapa, Sejarah Penghijarahan, Penempatan Dan Kegiatan Orang-orang Melayu Patani Di Kelantan (1785-1980an)

TERENGGANU

ORANG ARAB (AI-IDRUS)

Husna Saadah Hj. Saad, Masyarakat Syed Al-Idrus: Kesan Dan Pengaruhnya Di Terengganu.. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1991/92]

KUALA LUMPUR

ORANG MELAYU (PENIAGA)

Rupawan Ahmad, Sejarah Perkembangan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu: Satu Kajian Kes (Kuala Lumpur 1947-1970). Penyelia: Prof. Madya Mohd. Amin Hassan. [1981/82]

Ma'awiyah Salimon, Penglibatan Orang-Orang Melayu Dalam Perniagaan Kecil Di Kuala Lumpur (1957-1980). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1984/85]

ORANG JAWA / BANJAR

Siti Hajar Ibior, sejarah Penghijarahan Dan Petempatan Penduduk Di Seri Medan Sehingga 1940an: Orang Jawa Dan Banjar. Penyelia: En. Rahmat Saripan {1998/99] Kertas Projek

KEDAH

ORANG ACHEH

Kamariah Ahmad, Sejarah Orang-Orang Acheh Di Kampong Acheh Yen, Kedah. Penyelia: Prof Madya Dr. Pamela Sodhy. [1976/77]

ORANG ARAB

Paridah Romly, Orang Arab Di Kedah. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1983/84]

JOHOR

ORANG ARAB (AL-SAGOFF )

Saadiah Said, Penglibatan Keluarga Al-Sagoff Dalam Ekonomi Johor (1878-1926). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1978/79]

ORANG BANJAR

Razilah Hj. Zaini, Sejarah penghijrahan Masyarakat Melayu Keturunan Banjar di Johor. Penyelia: Dr. Mohd. Khazin Mohd. Tamrin. [1992/93]

ORANG BUGIS

Halimah Hj. Omar, Orang Bugis Di Pontian: Kajian Disegi Kegiatan Di Dalam Bidang Politik, Sosial Dan Ekonomi Antara Tahun 1900-1967. Penyelia: Encik Yahaya Abu Bakar. [1980/81]

MELAKA

ORANG MELAYU (SOSIO-EKON)

Amran Abd. Shukor, Perkembangan Sosio-Ekonomi Masyarakat Melayu Daerah Alor Gajah, Melaka. Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1989/1990]

ORANG MINANG

Siti Kalsum Muhamad Junid, Sejarah Pergerakan Masyarakat Minangkabau Daerah Alor Gajah, Melaka (1950an-1960an). Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Swananthat - Pian. [1983/84]

KETURUNAN PORTUGIS

Gerard Aloysius Fernandes, Dari Penaklukan Ke Nelayan: Satu Tinjauan Sejarah Kaum Keturunan Portugis Di Melaka Serta Masalah-Masalah Sosio-Ekonomi Dan Politik Mereka. Penyelia: Prof. Madya Dr. Khasnor Johan. [1984/85]

Lim Su Choo, Kajian sosio-budaya Masyarakat Portugis-Eurisia di perkampongan Portugis Melaka dari 1930-1980an. Penyelia: En. Yahya Abu Bakar.

PERAK

ORANG BANJAR

Fauziah Mohd. Ali, Sejarah Penghijrahaan, Pertempatan Dan Kegiatan Orang Banjar Di Krian (1870an-1960an). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1978/79]

ORANG MELAYU

Zainal Rashid Kamaruddin, Sejarah Penempatan Melayu Di Ipoh. Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1985/86]

ORANG MINANG

Rusli Muhd. Zain, Penempatan Masyarakat Minangkabau Di Bandar Taiping. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1978/79]

MASYARAKAT ESTET

Thivagarajan a/l Annamalai, Sejarah Perkembangan Kehidupan Masyarakat Estet di Perak: Serta Sumbangan Mereka dari Tahun 1957-1990. Penyelia: Tn. Hj. Wan Rusik Wan Yusof [1995/96]

PERLIS

MASYARAKAT SAM-SAM

Zanisham Abdullah, Sejarah Perkembangan Masyarakat Samsam Di Perlis: Tumpuan Kajian Di Kok Klang. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwwanathat-Pian. [1992/93]

PULAU PINANG

JAWI PERANAKAN

Abd. Rashid Musa, Peranan Jawi Peranakan Di Dalam Perkembangan Politik Melayu Pulau Pinang (1900-1957). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. [1978/79]

INDIA MUSLIM

Nejmah A.H. Mohamed, Sejarah Masyarakat India Muslim (DKK) Di Pulau Pinang Dari (1900-1930an). Penyelia: Prof. Madya Dr. Mahayudin Hj. Yahya. [1986/87]

SABAH

SUKU BRUNEI

Johran Kassim, Sejarah Penghijrahan Dan Penempatan Suku Brunei Di Sabah (1900-1941). Penyelia: Drs. Abdul Murat Mat Jan. [1980/81]

AK. Sofian Pg. Kahar, Kebudayaan Masyarakat Brunei Sabah. Penyelia: Prof. Dr Mahayuddin Hj. Yahya [1999/2000]

KAUM BISAYA

Jais Asri, Sejarah Suku Kaum Bisaya Daerah Beaufort dan Sabah. [1994/95]

KAUM KADAZAN

Raisin Saidin, Pendidikan Dan Kesedaran Sosial Orang-Orang Dusun/Kadazan di Sabah (1963-1980). Penyelia: Puan Rupawan Ahmad. [1988/1989]

Bede John, Sejarah Perkembangan Sosio Ekonomi Masyarakat Kadazan Dusun di Sabah (1950-1980): Tumpuan Kepada Daerah Tambunan. Penyelia: Prof Madya Dr. Muhd Yusof Ibrahim [1995/96]

Dairin Unsir, Peranan Dan Sumbangan KDCA Dalam Bidang Sosio Budaya Dan Politik Masyarakat Kadazan-Dusun Sabah. Penyelia: Prof. Dr. Sabihah Osman [1997/98]

SARAWAK

KAUM BISAYA

Selamat Jati Yanjah, Sejarah Suku Kaum Bisaya Di Limbang, Sarawak. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1989/1990]

KAUM IBAN

Armran Brahim, Penglibatan Masyarakat Iban Di Dalam Sektor Ekonomi Selepas Merdeka Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman [1992/93]

Tracy ak Britin, Sejarah Penubuhan SAICRA Dan Perannya Dalam Meningkatkan Sosio ekonomi Masyarakat Iban Di Sarawak. Penyelia: En. Rahmat Saripan [1997/98]

KAUM LUN BAWANG

Thomas Parang Abai, Sejarah Etnografi Masyarakat Suku Kaum Lun Bawang Di Daerah Lawas, Sarawak: Tinjauan Sebelum Perang Dunia Ke Dua Dan Selepas. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1993/94]

KAUM MELANAU

Phua Ah Siew, Sosio-Ekonomi Kaum Melanau Mukah Di Sarawak: Tinjauan Sejarah. Penyelia: Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1993/94]

ORANG MELAYU

Hashim Fauzy Yaacob, Kedudukan Melayu Sarawak Zaman Crown Colony (1946?1963). Penyelia: Prof Madya Dr. Sabihah Osman. [1982/83]

SELANGOR

ORANG BANGKAHULU

Fausiah Harun, Orang-Orang Bangkahulu Di Selangor: Satu Kajian Kes Di Kampung Sungai Choh, Rawang. Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1981/82]

ORANG BANJAR

Chek Mat, Sejarah Kedatangan Orang-Orang Banjar: Satu Kajian Kes Di Daerah Sabak Bernam, Selangor. Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof Ibrahim. [1981/82]

ORANG JAWA

Noradzman Sulong, Pergerakan Dan Penglibatan Politik Masyrakat Jawa Di Sabak Bernam (1955-1974). Penyelia: Prof. Madya Muhd. Yusof [1982/83]Ibrahim.

Rapimah Hj. Hussin, Penempatan Dan Perkembangan Sosio-Ekonomi Orang-Orang Jawa (1900?1970) Di Kg. Bukit Bangkong, Sepang, Selangor. Penyelia: Encik Rahmat Saripan. [1986/87]

ORANG MANDAHILING

Mohd. Shaidin Ismail, Sejarah Orang-orang Mandaling Di Selangor (1860-1940an): Satu Kajian Kes Daerah Ulu Langat. Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1981/82]

ORANG SUMATRA

Misliah Muniran, Sejarah Penghijrahan Orang-Orang Sumatera Ke Selangor (1870an-1940an). Penyelia: Dr. Khazin Mohd. Tamrin. [1977/78]

ORANG ASLI

Mohd. Nizam Mohd. Shohor, Pendidikan Formal Dikalangan Orang Asli. Penyelia: Prof. Madya Dr. Nadzan Haron. [1993/94]

NEGERI SEMBILAN

Mohd. Nurudin Hussin, Orang Melayu Asli Di Negeri Sembilan: Suatu Sejarah Orang Asli. Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1985/86]

PAHANG

Faridah Mohd Salleh, Masyarakat Orang Asli Temuan: Aspek Politik, ekonomi Dan sosial: Kajian Kes Di Pahang. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwannathat-Pian [1995/96]

PERAK

Che Manis Ismail, Sejarah Orang-Orang Asli Di Perak. Penyelia: Prof. Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. [1974/75]

SELANGOR

Rosmah Jamal, Masyarakat Orang Asli Di Negeri Selangor: Tumpuan Kepada masyarakat. [1994/95]