PENTADBIRAN-MAJLIS NEGARA

PERUNDINGAN PERSEKUTUAN

Lailah Che' Mohd. Darus, Sejarah Majlis Perundingan Persekutuan (1949-1957). Penyelia: Puan Saliha Hj. Hassan. Prof. Madya Dr. Sabihah Osman. [1991/92]

PARLIMEN

Mohd. Razy Mohd. Nor, Parlimen Malaysia (1957-1967): Satu Tinjauan Sepintas Lalu. Penyelia: Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. [1990/91]

PERUNDANGAN PERSEKUTUAN

Ahmad Shafri Salleh, Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Majlis Perundangan Persekutuan 1946-1957. Penyelia: Prof. Madya Dr. Kobkua Suwannathat-Pian. [1992/93]

MAJLIS GERAKAN NEGARA

Zahari Saad, Majlis Gerakan Negara: Satu Kajian Tentang Pemerintahan Darurat Di Malaysia (1969-1971). Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmat Adam. [1978/79]

PERLEMBAGAAN

Rosli Abdul Ghani, Perkembangan Perlembagaan Di Malaysia: Kajian Terhadap Hak-Hak Asasi. Penyelia: Prof. Madya Dr. Mohd. Sarim Mustajab. [1985/86]